Технология

Технология за пречистване на водата:

Технологията се основава на естественото биологично третиране. Процесът, който се осъществява е превръщането на биологичните вещества в отпадните води в жива маса, с която се характеризира т.нар. активизирана кал.

По време на този процес, паралелно се осъществяват и процесите на нитрификация ( премахване на амоняка) и денитрификация ( премахване на нитратите) от водата.

Този процес се осъществява както следва: в т.нар. активираща зона , състояща се от 3 сектора със специфични условия за биологично пречистване: анаеробно-ферментационна зона , денитрификационна зона и нитрификационна зона.

Зоните са свързани чрез определени отвори , преливник и тръби за вътрешна рециркулация.

Смесването, циркулацията и рециркулцията се постига от въздух под налягане, доставян от компресор.

snimka

Технологичната схема на биологичната пречиствателна станция съдържа, следните основни етапи :

1.Механично пречистване – груба решетка и/или дробилка за едрите частици;

 

2.Биологично пречистване за отстраняване на биогенни елементи – въглерод, азот и симултантно отстраняване на фосфор чрез утаяване;

 

3.Биологично третиране на утайките, отделени от пречиствателното съоръжение в различните технологични стъпала – аеробен стабилизатор за стабилизация на утайката;

 

4.Аерационна система, състояща се от компресор, разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи;

 

5.Еърлифтна помпа за рециркулация на активната утайка в денитрификатора;

 

6.Еърлифтна помпа за прехвърляне на излишната активна утайка в аеробния стабилизатор;

 

7.Ламелен вторичен утаител, вграден в нитрификационната зона;

 

8.Автоматизирана система за управление и контрол на пречиствателната станция.

 

2015-05-22 19.56.16